SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania promoțională „Câștigă sănătate!” (denumită în continuare „Campania”) este organizată de SC Clinica Sf Lucia SRL, societate cu răspundere limitată, având sediul social în Bucureşti, Bld Splaiul Unirii 313A, sector 3, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu numărul J40/2125/2004, cod unic de înregistrare 16140205, reprezentată legal prin administrator, STOIAN IOAN.

1.2. Campania se va desfășura în perioada 1-31 MARTIE 2022, ora 23:59:59 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”), pe teritoriul României.

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România. Regulamentul este disponibil, în format electronic, în mod gratuit, oricărei persoane interesate, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia pe website-ul www.royalhospital.ro.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să între în vigoare numai după comunicarea în mod public a modificărilor, prin publicarea lor pe pagina de Internet menționată la art. 1.3. de mai sus, precum și prin notificarea autorităților competente, după caz, dacă modificările efectuate necesită o astfel de notificare. Organizatorul va putea modifica Regulamentul pe parcursul Campaniei, prin întocmirea de Acte adiționale la prezentul Regulament.

1.5. Campania se va derula în conformitate cu prezentul Regulament al Campaniei Sociale “Câștigă sănătate!” (denumit în continuare “Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Premiile oferite în cadrul Campaniei promoționale vor fi acordate câștigătorilor doar pe teritoriul României.

1.6. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar în caz de inadvertență între acestea, prevederile Regulamentului vor prevala.

SECȚIUNEA 2. DESFĂȘURAREA CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, beneficiarele campaniei putând accesa serviciile medicale doar la sediul spitalului, așa cum este menționat la punctul 1.1.

SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania promoțională „Câștigă sănătate!” se va desfășura în perioada 1-31 MARTIE 2022, ora 23:59:59, data și ora limită la care se pot face înscrieri.

3.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică Perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, cu notificarea prealabilă scrisă a publicului prin intermediul paginii web www.royalhospital.ro.

3.3. Organizatorul poate dispune, în mod discreționar, suspendarea/încetarea/întreruperea Campaniei, înainte de expirarea Perioadei Campaniei, fără a avea nicio obligație față de participanți, cu excepția notificării lor cu privire la suspendarea/încetarea/întreruperea Campaniei, prin intermediul paginii web www.royalhospital.ro, neputând fi obligat la plata vreunei sume bănești cu titlu de despăgubire sau orice alte despăgubiri decât sumele bănești. Persoanele selectate până la momentul suspendării/încetării/întreruperii campaniei, sau care se află în curs de desfășurare a procedurilor medicale obținute în cursul acesteia, beneficiază de toate prevederile programului.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este adresată persoanelor fizice, cu vârstă de peste 18 ani, împlinită la dată începerii Campaniei, cetățeni români , cu domiciliul sau reședința în România și capacitate deplină de exercițiu pentru a se înregistra în Campanie prin modalitatea descrisă în Secțiunea 5 de mai jos. (denumite în continuare “Participanți”). Înscrierea în campanie se poate face doar prin accesarea site-ului www.royalhospital.ro.

4.2. La această Campanie nu au drept de participare următoarele persoane:

 • prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Organizatorului;
 • prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) societăților implicate în organizarea și desfășurarea Campaniei;
 • membrii familiilor prepușilor menționați la punctele a. și b. de mai sus (însemnând copii, părinți, soț/soție, frate/soră);
 • persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani la data începerii Campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor sub vârstă minimă acceptată conform prezentului Regulament.

4.3. Prin înregistrarea în cadrul prezenței campanii promoționale se consideră că participanții au citit, au înțeles, au cunoscut și acceptat integral, expres și neechivoc prezentul Regulament.

Important: În vederea validării /acceptului în cadrul prezentei Campanii, participanții au obligația să prezinte Organizatorului dovada veniturilor totale personale ( adeverință de la administrație /cupon de pensie/adeverință salariu ). Neprezentarea de către Participanți a acestor dovezi atrage după sine, în funcție de opțiunea Organizatorului, imposibilitatea validării prezenței în Campania socială și a acordării serviciilor medicale. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a verifică corectitudinea și veridicitatea datelor înscrise în documentele prezentate de participanți.

4.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Campanie înregistrările oricărui participant cu privire la care există probe sau indicii temeinice că a fraudat sau a încercat fraudarea mecanismului prezentei Campanii sociale, având opțiunea de a demara procedurile legale pentru atragerea răspunderii acestora conform dispozițiilor legale în vigoare, inclusiv sesizarea organelor judiciare pentru comiterea infracțiunilor de fals și uz de fals.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1. WEBSITE: www.royalhospital.ro, ce poate fi accesat în mod direct de către participanți.

5.2. Numărul de INFOLINE: 021.9095, tarif standard național per minut, număr disponibil de luni până vineri între orele 08:00 și 20:00, exceptând zilele de weekend și cele declarate sărbători legale.

5.3. Participant: Un participant este identificat prin datele cu care s-a înscris în Campanie pe pagina de Internet www.royalhospital.ro, în secțiunea dedicată campaniei sociale. Organizatorul, își rezervă dreptul de a face verificări permanente pentru a se asigura că participanții în campanie respectă prezentul Regulament.

5.4. Mecanism: Pentru a participa la Campanie, persoanele trebuie să îndeplinească condițiile menționate mai jos, urmând ca, ulterior acceptării în campanie, să facă dovada veniturilor:

 • participanții vor accesa site-ul royalhospital.ro secțiunea dedicate campaniei și vor lua la cunoștință și vor accepta termenii și condițiile din prezentul regulament al campaniei;
 • vor completa datele de identificare personale și datele despre situația socio-economică solicitate în chestionarul-preambul , fiind direct răspunzători de veridicitatea acestor informații;
 • aplicațiile fiecărui participant vor fi studiate și atent selectate de către consiliul de medici ai Organizatorului, avându-se drept repere datele din chestionar, în ordinea sosirii lor (pentru acordarea pachetelor de sănătate gineco-mamară) sau în ordinea gravității cazurilor (pentru efectuarea operației);
 • în urma selecției participantului câștigător, acesta o să fie anunțat atât prin intermediul site-ului royalhospital.ro secțiunea dedicată campaniei, cât și telefonic/prin e-mail;
 • câștigătorul trebuie să facă dovadă veniturilor totale, conform art 4.3. În cazul în care aceștia nu pot face dovada în maxim 30 zile calendaristice de la data anunțării pe site, aplicația nu va putea fi validată. În acest caz, se vor respectă aceleași proceduri în vederea selectării altei persoane câștigătoare;
 • aceeași persoană nu poate fi câștigătoarea a mai multor premii (pachete de servicii medicale sau operații) pe toată perioada desfășurării campaniei.

SECȚIUNEA 6: ASUMAREA RESPONSABILITĂȚIi PENTRU CORECTITUDINEA DATELOR :

6.1. Organizatorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru :

 • date incomplete/incorecte furnizate de către participant în momentul aplicării (ex. număr de telefon incorect), cât și pentru înscrierile efectuate după terminarea perioadei de înscriere în Campanie;
 • întârzierea peste limita celor 30 zile calendaristice pentru probarea cuantumului veniturilor personale.
 • imposibilitatea efectuării pachetelor/operației la data programată de comun acord cu medicii, din motive strict personale, moment în care organizatorul poate renunta la acordarea premiului (serviciului medical propus pentru afecțiunea constatată) .
 • dacă un participant nu mai poate fi contactat pe numărul de telefon cu care s-a înscris în prezenta Campanie promoțională, respectiv la numărul de telefon apelat răspunde o persoană și nu confirmă participarea în prezența Campanie promoțională, participarea în sine va fi anulată. Organizatorul nu are obligația de a efectua demersuri în vederea identificării unei alte modalități de contactare a Participanților și nici obligația de a actualiza, în baza sa de date temporară a campaniei, numerele de telefon ale Participanților (vor fi avute în vedere doar numerele de telefon pe care participanții le-au furnizat în chestionarul-preambul)

6.2. Data și ora oficială de primire a unei aplicații (participări) de către Organizator o reprezintă dată și ora la care acesta a fost înregistrat în serverului Campaniei promoționale.

7. ÎNSCRIEREA PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI www.royalhospital.ro

7.1. Pentru a participa la Campanie , sunt necesare următoarele acțiuni:

a) accesarea WEBSITE-ului așa cum este acesta definit la art. 6.2. în perioada 1-31 MARTIE 2022 ora 23:59 (inclusiv).

b) completarea chestionarului electronic , așa cum este acesta afișat pe WEBSITE-ul de Campanie, în perioada 1-31 MARTIE 2022 ora 23:59 (inclusiv), respectiv completarea următoarelor câmpuri:

 • I. Câmpul obligatoriu corespunzător numelui și prenumelui aplicantului;
 • II. Câmpul obligatoriu corespunzător numărului de telefon mobil în format național de 10 cifre la care poate fi contactat participantul, în eventualitatea desemnării acestuia drept câștigător;
 • III. Câmpul obligatoriu corespunzător datei nașterii, pentru asigurarea faptului că utilizatorul are peste 18 ani;
 • IV. Câmpul obligatoriu corespunzător localității de domiciliu;
 • V. Câmpul obligatoriu corespunzător stării civile;
 • VI. Câmpul obligatoriu corespunzător numărului de copii minori în întreținere;
 • VII. Câmpul obligatoriu corespunzător ocupației;
 • VIII. Câmpul obligatoriu corespunzător venitului lunar;
 • IX. Câmpul obligatoriu corespunzător datei ultimei consultații ginecologice/mamare;
 • X. Câmpul obligatoriu corespunzător diagnosticului primit (dacă este cazul);
 • XI. Câmpul obligatoriu corespunzător adresei de e-mail;
 • XII. Bifarea obligatorie a faptului că a luat cunoștință de prevederile prezentului Regulament și că își exprimă acordul pentru colectarea și prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, și pentru introducerea acestora în baza de date a Organizatorului doar în vederea participării la Campanie și a îndeplinirii de către Organizator a obligățiilor sale legale.

7.2. Necompletarea oricăruia dintre câmpurile obligatorii sau completarea lor cu informații/date inexistente sau incorecte poate duce la imposibilitatea de a crea contul, la imposibilitatea contactării participantului în caz de câștig, precum și la invalidarea înscrierii și/sau imposibilitatea acordării premiului. Completarea câmpurilor facultative din formular este opțională și nu condiționează în nici un fel înscrierea în Campanie; Un participant nu poate crea mai mult deo singură aplicație utilizând același număr de telefonie mobilă.

7.3. Pentru fiecare accesare a WEBSITE-ului Campaniei, participantul va suportă costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.

8. PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR

8.1. Orice contestație referitoare la imposibilitatea de înscriere în campanie trebuie efectuată în formă scrisă, la adresa de e-mail info@royalhospital.ro.

8.2. În cazul în care vreunul dintre participanți nu respectă termenele acordate sau refuză cu rea-credință sau neîntemeiat/nejustificat prezentarea dovezilor cerute, Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida înscrierea în cauză și de a o elimina din baza de date a Campaniei și/sau de a nu înscrie în baza de date a Campaniei pe respectivul participant, urmând a fi validată numai înscrierea celui care îndeplinește condițiile prezentate în prezentul Regulament.

8.3. În cazul în care participantul probează imposibilitatea obiectivă de a prezenta dovezile în termenul menționat în prezentul Regulament, atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus menționat cu încă 24 ore, participantul suportând însă, în cazul nesocotirii acestor termene și proceduri, consecință de a fi invalidată înscrierea în cauza și de a fi eliminat din baza de date temporară a Campaniei și/sau de a nu mai fi înscris în această baza de date respectivul participant, urmând a fi validată numai înscrierea celui care îndeplinește condițiile prezentate în prezentul Regulament.

8.4. Participanțîi pot depune contestație în legătură cu desfășurarea Campaniei promoționale la numărul de telefon 021.9095, prin email la adresa info@royalhospital.ro sau prin poștă la adresa: București, Sector 3, Splaiul Unirii 313A, până la dată de 30 ale lunii în cursul căreia s-a efectuat aplicarea on-line pentru campanie. După această dată, nicio contestație nu va mai fi luată în considerare de către Organizator.

SECȚIUNEA 9. PREMIUL ȘI VALOAREA ACESTUIA

Premiul oferit în cadrul Campaniei (denumite în continuare „Premiul”) este, după cum urmează:

9.1. O operație în sfera ginecologică sau mamară, total gratuită, serviciu medical care cuprinde:

 • analize pre-operatorii;
 • consultație anestezica+ anestezie totală;
 • operație;
 • examen histopatologic;
 • spitalizare.

9.2. Nu se acceptă varianta decontării contravalorii serviciului medical câștigat.

9.3. Selectarea participanților pentru a beneficia de operație se va efectua în perioada 01-15 APRILIE 2022, programările pentru efectuarea serviciilor cuprinse în pachetul operației făcându-se pentru luna următoare.

9.5. Ulterior extrageri, baza de date de înscrieri valide se va păstra până la sfârșitul campaniei.

SECȚIUNEA 10. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA ȘI VALIDAREA PREMIULUI

10.1. După analiza dosarelor medicale câștigătorul va fi contactat de un reprezentant al Organizatorului, în termen de 2 (două) zile lucrătoare, pe numărul de telefon de la care s-a înregistrat participarea câștigătoare, în vederea revendicării premiului câștigat. Reprezentantul Organizatorului va efectua maxim 3 apeluri în acest termen. În cazul în care potențialul câștigător nu poate fi contactat (prin imposibilitate de contactare se înțelege de exemplu, dar fără a se limita la situațiile în care numărul de telefon nu este alocat, telefonul este închis sau numărul respectiv nu poate fi contactat, nu se află în aria de acoperire etc.), acestuia i se va trimite un SMS de notificare, fiind anunțat că în termen de 24 de ore din acel moment trebuie să apeleze numărul de infoline în vederea revendicării premiului.

10.2. În cazul în care potențialul câștigător nu contactează ORGANIZATORUL, prin intermediul numărului de infoline pus la dispoziție, în termenul specificat, acesta va fi invalidat, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, acesta din urmă având dreptul să treacă la validarea rezervelor, în ordinea extragerii acestora. Rezervele vor fi contactate respectându-se procedura menționată în prezentul Regulament .

10.3. În cadrul apelului pentru revendicarea telefonică, potențialului câștigător i se va solicită acordul pentru colectarea, prelucrarea și introducerea în baza de date a Organizatorului a datelor personale ce urmează a fi comunicate de către acesta în vederea atribuirii premiului.

10.4. Având în vedere obligația Organizatorului, conform legii aplicabile în România, de a face publice numele câștigătorilor, localitatea de domiciliu și premiile câștigate de aceștia, comunicarea acestor date și acordul în vederea prelucrării lor sunt condițîi obligatorii de validare a câștigătorului.

10.5. În vederea validării finale a premiului, câștigătorul trebuie să facă dovadă identității și a veniturilor lunare, conform art 4.3.

10.6. După ce Organizatorul intră în posesia documentelor solicitate la art. 10.1.5, premiul va fi considerat validat, iar câștigătorul este îndreptățit să între în posesia acestuia, putând efectua imediat sau cel mai târziu în decurs de 30 zile de la data anunțării câștigătorului, programarea pentru efectuarea serviciilor medicale gratuite.

11. ALTE DISPOZIȚII

11.1. Pentru acuratețea informațiilor și ulterioare verificări, toate convorbirile telefonice și formularele electronice ce se vor derula între reprezentanțîi Organizatorului și potențialii câștigători vor fi înregistrate.

11.2. În situația în care unul sau mai mulți potențiali câștigători își vor exprima dezacordul cu privire la înregistrarea convorbirilor telefonice, reprezentanții Organizatorului vor pune la dispoziția acestora un număr de fax sau o adresa de e-mail, prin intermediul cărora pot comunica în formă scrisă. La rândul lor, aceștia au obligația de a pune la dispoziția Organizatorului un număr de fax sau o adresa de e-mail unde pot primi corespondență, în caz contrar premiul va fi invalidat.

11.3. În situațiile în care:

 • a. un potențial câștigător furnizează, la revendicare, informații incomplete sau eronate, sau
 • b. un potențial câștigător nu revendică premiul în termenul acordat sau
 • c. un potențial câștigător nu prezintă documentația solicitată de către Organizator în termenele acordate conform prezentului Regulament ; sau
 • d. un potențial câștigător nu îndeplinește orice altă condiție impusă de prezentul Regulament, inclusiv condiția să aibă vârsta de 18 ani, vârstă împlinită până la dată începerii Campaniei, premiul acestuia va fi invalidat.

11.4. În caz de invalidare, Organizatorul își rezervă dreptul de a oferi premiul participanților extrași ca rezerve, în ordinea în care au fost extrași în lista de rezerve. În cazul în care nici rezervele nu îndeplinesc condițiile prezentului Regulament, premiul va rămâne la dispoziția Organizatorului. Procedura de validare a rezervelor este aceeași și temenele de timp sunt aceleași ca în cazul primilor pontențiali câștigători extrași.

11.5. După acordarea premiilor (finalizarea procedurilor medicale acordate cu titlu de gratuitate), orice obligație a Organizatorului față de câștigători încetează. Nici unul dintre câștigători nu poate invoca acordarea unor alte servicii medicale în afară celor prevăzute în campanie, după primirea acestora, sub motiv că acestea ar fi în legătură (consultații, controale, analize etc.)

11.6. Dacă în timpul Campaniei nu se înscrie niciun participant ori se înscriu mai puțini participanți decât numărul premiilor, atunci premiile Campaniei rămase neatribuite  vor rămâne la dispoziția Organizatorului .

11.7. Numele câștigătorilor vor fi afișate pe site-ul www.royalhospital.ro, fără a depăși termenul de 10 zile lucrătoare din momentul stabilirii calității de câștigător final.

SECȚIUNEA 12. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RĂSPUNDERII

12.1 Prin participarea la Campanie, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători.

12.2 Organizatorul și societățile implicate în organizarea prezenței Campanii, nu au nicio obligație de a întreține corespondență cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

12.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

12.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice participant în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

12.5. Prin participarea la Campanie, participantul și reprezentantul legal al acestuia (dacă e cazul) declară pe propria răspundere că a luat la cunoștință, și este de acord cu, următoarele:

 • a) Participantul este singurul răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea;
 • b) Participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale în condițiile și în scopul declarat prin acest Regulament precum și în acord cu Regulamentul UE nr.679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal.

12.6. După data încheierii Campaniei, produsele participante descrise mai sus își pierd această calitate, Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate și nemaiasumându-și nicio obligație în legătură cu nicio circumstanță care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualității ori continuării Promoției.

SECȚIUNEA 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

Prezenta Campanie poate înceta înainte de termen în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilitățîi Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continuă prezenta Campanie. Anunțarea încetării Campaniei se va face prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior, inclusiv prin intermediul paginii web www.royalhospital.ro.

SECȚIUNEA 14. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți se vor rezolva pe cale amiabilă, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești române competențe.

SECȚIUNEA 15. FORȚĂ MAJORĂ

15.1 Pentru scopul acestui Regulament , forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament .

15.2 Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă va invoca forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice participanților la Campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

15.3 În înțelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forță majoră următoarele evenimente, dar fără a se limita la acestea:

 • a) pierderea bazelor de date care conțin participările, din motive care depășesc puterea de control a Organizatorului;
 • b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor și alocare a premiilor;
 • c) tentative de fraudă a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 • d) orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului Oficial și care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

Dacă durata cazului de forță majoră depășește 10 zile, Organizatorul poate decide încetarea Campaniei, notificând în acest sens participanții, prin publicarea unui anunț pe pagina web www.royalhospital.ro

SECȚIUNEA 16. SESIZĂRI

16.1. Participanții la Campanie pot depune orice sesizări referitoare la modul de desfășurare a prezentei Campanii, în formă scrisă la adresa Organizatorului menționată la art 1.1. sau la adresa de e-mail: info@royalhospital.ro, cu semnalarea în titlul mesajului “Pentru Campania O femeie sănătoasă pentru o familie fericită”. Organizatorul va analiza sesizările primite în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării lor și va comunica participanților un punct de vedere în acest sens.

SECȚIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL

17.1 Prin înscrierea la această Campanie, participanții declara că sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament .

17.2 Regulamentul va fi disponibil în mod gratuit pe www.royalhospital.ro

SECȚIUNEA 18. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

18.1.   În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

Clinica Sf Lucia SRL, societate cu răspundere limitată, având sediul social în Bucureşti, Bld Splaiul Unirii 313A, sector 5, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu numărul J40/2125/2004, cod unic de înregistrare 16140205, reprezentată legal prin administrator, Dr. STOIAN IOAN,  în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

18.2. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • nume și prenume;
 • număr de telefon mobil în format național de 10 cifre;
 • adresa de e-mail;
 • data nașterii;
 • localitatea de domiciliu;
 • starea civilă;
 • numărul de copii minori în întreținere (nu este cu caracter personal – nu poate conduce la o eventuală identificare a persoanei decât coroborând cu multe alte date);
 • ocupația;
 • venitul lunar;
 • data ultimei consultații de specialitate;
 • diagnosticul primit (dacă este cazul).

Datele cu caracter personal sunt furnizate de către participanți prin completarea formularelor specifice puse la dispoziție de către SC Clinica Sf Lucia SRL precum și prin prezentarea în original de către participanți a documentelor care atestă identitatea, starea de sănătate, situația veniturilor așa cum este prevăzut în prezentul Regulament, situația familială etc. Înscrierea în campanie prin accesarea site-ului dedicat, ce conține toate informațiile legate de protecția datelor cu caracter personal,  presupune acceptarea de către participant a prelucrării datelor sale cu caracter personal solicitate.

18.3.   Scopul procesării

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator în vederea:

(I) organizării și desfășurării Campaniei;

(II) desemnării și validării câștigătorului;

(III) atribuirii premiilor și îndeplinirii obligățiilor fiscale și financiar contabile ale Operatorului.

18.4.  Temeiul juridic al prelucrării

Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului personal liber exprimat și/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului și a anexelor la acesta.

18.5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operator nu vor fi transmise către altă entitate cu excepția furnizorilor de servicii medicale cu care clinica are încheiate contracte ori autorități ale statului față de care există o astfel de obligativitate (ex. Case de asigurări de sănătate etc.)

18.6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participanților declarați necastigatori vor fi stocate de către Operator până la finalizarea campaniei, cu excepția datelor cu specific medical care se păstrează pe termen nelimitat.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.

18.7. Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, în conformitate cu prevederile  Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal, toți participanții la Campanie, validați sau nu ca și câștigători beneficiază de următoarele drepturi:

(I) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia fapt ce conduce la invalidarea acordării premiului – imposibilitatea acordării serviciilor medicale;

(II) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(III) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(IV) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal. Exprimarea acestui drept de catre castigatori, dupa validare, conduce la invalidarea acordarii premiului – imposibilitatea acordarii serviciilor medicale;

(V) dreptul la restrictionarea prelucrarii. Exprimarea acestui drept de catre castigatori, dupa validare, conduce la invalidarea acordarii premiului – imposibilitatea acordarii serviciilor medicale;

(VI) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul. Exprimarea acestui drept de catre castigatori, dupa validare, conduce la invalidarea acordarii premiului – imposibilitatea acordarii serviciilor medicale;

(VII) dreptul la portabilitate a datelor. Acest drept poate fi exprimat dupa finalizarea procedurilor medicale acordate ca si premiu al campaniei. Exprimarea acestui drept de catre castigatori, dupa validare, conduce la invalidarea acordarii premiului – imposibilitatea acordarii serviciilor medicale;

(VIII) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Acest drept poate fi exprimat in orice moment.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 021.9095, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Splaiul Unirii 313A, sector 3, Bucuresti, fie pe adresa de e-mail dpo@royalhospital.ro.

18.8. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor

Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/Imputernicitului.

18.9. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, indeplinirii actului/actelor medicale, procedurii/procedurilor medicale acordate cu titlu gratuit ca premii.